Udvikling. Samarbejde. Nu

Det kan gøres bedre! Faldende befolkningstal, afvikling af arbejdspladser og højt skattetryk har gjort Haderslev Kommune til en såkaldt vanskelig stillet kommune.

Sådan behøver det ikke at være.

Det mener fem midterpartier, der er gået sammen om at vende den negative udvikling.

De fem partier er Konservative, Radikale Venstre, Slesvigsk Parti, Kristendemokraterne og Alternativet.

Partierne vil i den kommende byrådsperiode arbejde for:

Erhvervsudvikling

Haderslev Kommune skal i samarbejde med arbejdsmarkedets parter styrke tiltrækning af nye virksomheder og fastholdelse af eksisterende.

Kommunen skal revidere fordelingen af ledig jord til erhvervsbyggeri. Det er væsentligt at sikre erhvervsjord langs motorvej E45 ved frakørslerne nord og vest samt undersøge mulighederne for at udvide erhvervsarealer i Vojens og Skrydstrup.

Jobcentrets indsats for at formidle ledige til uddannelse og job skal styrkes gennem et tættere samarbejde med erhvervslivet. Arbejdsparathedsvurderingerne skal være realistiske.

Byrådet skal arbejde for at få flere erhvervsuddannelser til kommunen for at imødekomme det stigende behov for faglærte.

Campus Haderslev skal realiseres med kommunen som tovholder og initiativtager. Kommunens erhvervsservice overfor medarbejdere og virksomheder skal opnormeres til at være blandt de bedste blandt landets kommuner.

Folkeskolen

Haderslev Kommune skal gå foran for at løfte fagligheden i folkeskolen.

Det skal ske i tæt samarbejde med lærere og forældre. Hver enkelt folkeskole skal have udstrakt selvstyre, opsætte egne mål og frihed til at udvikle metoder til at hæve niveauet.

Målet er, at ti procent flere af det samlede antal elever bliver rustet til at påbegynde en ungdomsuddannelse, herunder håndværkeruddannelser, efter grundskolen.

Private skoler skal have adgang til kommunens faciliteter på lige fod med folkeskoler. Det gælder for eksempel sportsanlæg.

 

Familien

Haderslev Kommune skal være en attraktiv kommune for familier og understøtte den enkelte families trivsel.

Byrådet skal sørge for et godt og tidligt samarbejde mellem professionelle og forældrene for at sikre forældrenes muligheder for at støtte barnets læring, trivsel og motivation.

For de udsatte familier skal der sættes ind med den fornødne hjælp og støtte for forældrene, da forældrene er de vigtigste personer i barnet liv. Der skal tilbydes besøg af den kommunale sundhedspleje indtil barnet begynder i skole.

 

Kultur

Kommunen skal give økonomisk støtte til at bevare og udvikle kulturen.

Byrådet skal oprette Event Haderslev, som skal være hele kommunens eventkontor, og som skal stå bag en række events i Haderslev Kommune. Event Haderslev skal derudover hjælpe og støtte lokale initiativer på kulturområdet.

 

Kvalitetstjek af sundhed- og ældreomsorgen

Ældre med behov for pleje skal mødes med tid, empati og ordentlighed.

Forudsætningerne for sundhed i bred forstand, et aktivt liv og borgerens personlige myndighed skal altid være i fokus i kommunens indsats.

Plejekrævende ældre og deres pårørende skal en gang om året høres om kvaliteten af ældreplejen.

Gentagne sygehusindlæggelser af ældre på grund af svagheder i ældreplejen skal undgås.

Aftaler mellem kommunen, ældre og pårørende om plejen af den enkelte skal eksekveres indenfor maksimal syv dage.

Personalepolitikken i ældreplejen skal tiltrække flere ansatte med en relevant uddannelse i fuldtidsstillinger.

Kommunen må ikke lægge hindringer i vejen for, at private firmaer kan tilbyde deres ydelser.

 

Mangfoldighed i boligpolitikken

Haderslev kommune skal sikre attraktive arealer til boligbyggeri.

Planlægningen skal skabe mangfoldighed på boligmarkedet, så der kan bygges boliger til alle. Det gælder boliger til flere generationer, børnefamilier, seniorer og singler.

En udviklingsplan for den sydlige del af Haderslev Havn skal indgå i det eksisterende projekt for udvikling af havnen og Haderslev midtby.

Landsbyer

Kommunen skal understøtte de landsbyer i kommunen, hvor borgerne aktivt arbejder for at skabe udvikling.

De aktive landsbyer skal have mulighed for at samarbejde med andre landsbyer i klynger for at fremme særlige udviklingsmuligheder. Nytænkning af den offentlige trafik skal medvirke til at binde de aktive landsbyer sammen med resten af kommunen.

 

Et rent og grønnere miljø

Haderslev Kommune skal udarbejde en klima- og miljøpolitik, der inkluderer en klima- og miljømålsætning for kommunen.

Haderslev Kommune skal bidrage til at bevare, beskytte og udbygge det naturlige naturpotentiale, der findes i hele kommunen. Byrådet skal arbejde for flere grønne områder, mere vild natur og biodiversitet, rene strande og rent vand.

Kommunen skal i samarbejde med Sønderjysk Landboforening, forsyningsselskabet Provas, Haderslev Fjernvarme, lokale virksomheder og andre interessenter udvikle projekter til en grøn omstilling.

Det gælder for eksempel:

– Igangsætte en udvikling, der sikrer badevandskvalitet i havnen og dammen i Haderslev

– Energi-neutral boligopvarmning.

– Sikre rent drikkevand.

 

Kommuneskatten

Kommuneskatten i Haderslev Kommune skal nedsættes i takt med, at gælden til Deutsche Bank* afvikles1 .

Målet er at komme ned på samme skatteniveau som de øvrige sønderjyske kommuner.

1. Haderslev Kommune har fra 2003 lånt penge via såkaldte swaplån baseret på valutaspekulation. Alene på fem år fra 2007 til 2012 steg gælden på grund af den særlige konstruktion af lånene fra 514 til 802 millioner kroner. I 2012 blev 75 procent af gælden omlagt til fast rente. Det samlede lån udløber gradvist fra 2027.

Kilde: Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter: https://docplayer.dk/840800-Responsum-vedroerende-haderslev-kommunes-brug-af-swap-kontrakter-og-andrefinansielle-instrumenter.html