Trivsel – et fælles ansvar

Vi oplever i Haderslev Kommune en fortsat stigende levealder. Dette kræver, at Haderslev Kommune ruster sig til en fortsat aldrende, men ressourcestærk generation af borgere, der skal kunne engagere sig. Samtidig er der stadig stor ulighed i sundhed på tværs af kommunen. Vi er alle forskellige. Vi skal i Haderslev Kommune skaffe tilbud, der bedre matcher den enkeltes behov, blandt andet skal vi være bedre til at udnytte offentlig-private partnerskaber for at skabe en større mangfoldighed i tilbuddene. 

Radikale Venstre vil arbejde for dette gennem:

– Et ønske om at bevare et selvstændigt politisk udvalg, der fokuserer på den borgerrettede sundhed og forebyggelse

– Et ønske om at prioritere forebyggelse og dermed sikre bedre livskvalitet for kommunens borgere og spare penge på behandling

– Socialt netværk for 500 unge med tovholder. ”Klub 500” udvikles i Haderslev Kommune

– Flere stabile og blivende tiltag for sårbare unge og ikke som projekter (ex. Unge på sporet).

– Unge ensomme, der er udstødte eller udstøder sig selv hjælpes med at danne bånd til andre ved social træning (kom godt i gang kursus).

– Flere end 2900 ensomme i Haderslev kommune skal ind i fællesskaber – handleplan bag den kommende strategi mod ensomhed.

– Forebyggende hjemmebesøg udvides og udvikles løbende.

– Øget fokus på snitflader mellem social- og sundhedsområdet. Det er for den enkelte borger svært at få overblik og sammenhæng i de kommunale tilbud, særligt på tværs af forvaltningerne. Borgerne skal tilbydes en tovholder: en kontaktperson, der kan sammenkæde forskellige kommunale tilbud.

– Mental sundhed er vigtig – også for de unge. Vi ønsker et øget kommunalt fokus på de belastninger, som også de unge oplever. Herunder vil vi sætte fokus på dobbeltbelastede unge. En tidlig indsats er vigtig for at sikre en god overgang til voksenlivet.

– At Haderslev Kommune skal være en kommune, der tør og vil skabe vilkårene for en sundere generation på især børne og unge området, gerne som europæisk hovedstad for sundhedsfremme for børn og unge.