En stærk og ansvarlig kommunekasse

I Radikale Venstre er vi meget optaget af en langtidsholdbar økonomi i Haderslev Kommune. Vi kan ikke være andet bekendt. De økonomiske styringsmål tager udgangspunkt i, at Haderslev Kommune skal være i økonomisk balance, og at der skal arbejdes med at skabe en robust økonomi.

Styringsmålene er:

Haderslev Kommune skal bidrage til, at kommunerne samlet set overholder de af regeringen og Kommunernes Landsforening aftalte rammer for service og anlæg

– Der skal som minimum være balance på det skattefinansierede område i alle årene

– På ordinær drift bør der være et gennemsnitligt overskud på 250 mio. kr. bl.a. til dækning af anlægsudgifter og afdrag på lån

– Kommunens likvide beholdning pr. indbygger skal være omkring landsgennemsnittet

Styringsmålene bliver understøttet af tre styringsprincipper:

– Ingen u finansierede tillægsbevillinger

– Ingen automatiske budgettildelinger

– Stram rammestyring

Radikale Venstre ønsker at arbejder aktivt på at styrke bosætning og understøtte en positiv befolkningsudvikling. Vi ønsker, at flere flytter til kommunen og at dem, der bor her, har lyst til at blive. Det gælder for alle kommunens lokalområder og for kommunen som helhed. Forudsætningen for det er, at Haderslev Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

Et politisk højt prioriteret område fra Radikale Venstre er at stimulere boliginvestering gennem en proaktiv indsats henvendt til boliginvestorer.

Derudover skal der fortsat arbejdes med bosætning på en lang række områder, bl.a.

– Velkomst af tilflyttere.

– Formidling af den gode historie om Haderslev Kommune til både eksisterende og potentielle borgere.

– Aktiviteter for at tiltrække og fastholde konkrete målgrupper.

– Udvikling og formidling af viden om bl.a. flyttemønstre og befolkningsudvikling.

– Samarbejde om bosætningsopgaven med kommunens aktører og tværregionalt.

– Landsbyer. Kommunen skal understøtte de landsbyer i kommunen, hvor borgerne aktivt arbejder for at skabe udvikling. De aktive landsbyer skal have mulighed for at samarbejde med andre landsbyer i klynger for at fremme særlige udviklingsmuligheder. Nytænkning af den offentlige trafik skal medvirke til at binde de aktive landsbyer sammen med resten af kommunen.